Polítiques de conciliació

La incorporació massiva de la dona en el món laboral,flexibilidad_cat l’existència cada vegada més freqüent de famílies monoparentals i els valors de les noves generacions plantegen el debat sobre l’ús i la gestió del temps i la productivitat en les empreses.

Les empreses que volen ser competitives han d’estar preparades per resoldre de manera eficaç problemes que afectin a l’organització de les seves activitats. Bona part de les empreses espanyoles manifesten resistències per adoptar polítiques de flexibilitat, perquè les associen a dificultats organitzatives i perquè la seva cultura empresarial es basa més en les hores de presència que no pas en la consecució d’objectius.

En temps de crisi, especialment, hem d’adoptar una mentalitat més flexible, donant suport a la trajectòria professional, incentivant la protecció social, atraient i retenint als professionals claus.

Adoptar polítiques de conciliació permet a l’empresa reduir els índexs d’absentisme relacionats amb les responsabilitats familiars i dóna lloc a un millor ambient de treball i a canvis significatius en els nivells de productivitat.

Aquestes polítiques també permeten assolir a mig i llarg termini resultats win-win (és a dir, surten guanyant ambdues parts, empresa i treballador) i un retorn de la inversió realitzada, que es concreta en aconseguir que els equips de treball es converteixin en equips d’alt rendiment, amb implicació i compromís.